căutare
min. 3 caractere

Servicii oferite de către Compartimentul de îngrijire de tip rezidențial. Management de caz


-Asigură evaluarea inițială a solicitanților de internare pe baza criteriilor și metodologiei de acordare a asistenței și protecției sociale elaborată de Direcție.
-Organizează evaluarea periodică a beneficiarilor de către o echipă pluridisciplinară.
-Urmărește elaborarea planurilor persoanalizate de servicii ( PPS), pentru fiecare beneficiar, în care va fi inclus programul individualizat de recuperare, readaptare și integrare socială în concordanța cu vârsta, sexul, capacitățile, și opțiunile proprii.
-Împreună cu personalul compartimentului de îngrijire de tip familial și comunitar asigură consiliere beneficiarilor și familiilor acestora în vederea pregătirii reintegrării în familie și în comunitate.
-Urmărește respectarea principiilor de funcționare a Centrelor de Îngrijire și Asistență
-Asigură relația cu familia, a fiecărui beneficiar care are aparținători, și cu comunitatea locală din care provine.
-Organizează perfecționarea profesională și specializarea personalului instituțiilor care acordă servicii de asistență specializată, precum și îngrijire persoanelor vârstnice și persoanelor cu handicap.
-Asigură colaborarea cu organizațiile neguvernamentale în acțiuni comune care vizează protecția specială a persoanelor cu handicap și acordarea unor servicii sociale persoanelor vârstnice.
-Urmărește activitatea conducerii și a personalului angajat al centrelor, propune sancțiunile disciplinsre sau recompensele corespunzătoare, în condițiile legii, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
- Asigură evidența dosarelor de internare în așteptare, rezolvarea acestora conform priorităților stabilite de conducerea Direcției și a metodologiei de internare în vigoare, informarea periodică, în scris, a persoanelor în cauză sau a reprezentanților acestora.

    ASISTENT PERSONAL PROFESIONIST

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Acordarea de îngrijire și protecție a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituționalizării, respectiv în vederea dezinstituționalizării.

Poate beneficia de serviciile asistentului personal profesionist adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spațiu de locuit, nu realizează venituri sau realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie.

Îngrijirea și protecția persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se poate asigura de către un asistent personal profesionist, altul decât soțul/soția, sau rudele în linie dreaptă.

Persoana care doreşte să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de atestare către Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

 

Acte necesare pentru solicitarea atestatului de Asistent Personal Profesionist

Cererea de solicitare a atestării ca asistent personal profesionist, în care se va menţiona în mod obligatoriu:

 •  numărul de persoane adulte cu handicap grav sau accentuat pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime
 • disponibilitatea de a îngriji persoane adulte cu handicap infectate HIV sau bolnave SIDA;
 • motivaţia pentru care doreşte să devină asistent personal profesionist

Cererea persoanei care doreşte să devină asistent personal profesionist este însoţită de următoarele documente:

 1. copii de pe actele de stare civilă;
 2. copie de pe dovada absolvirii învăţământului general obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
 3. o scurtă prezentare a sa, precum şi a persoanelor cu care locuieşte, menţionând numele şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu solicitantul, precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşte pentru activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
 4. adeverinţe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
 5. copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/ persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
 6. declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfăşoare activitatea de asistent personal profesionist;
 7. copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist 

Evaluarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru atestare este realizată de Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC.

După evaluare, dosarele instrumentate de către specialiştii Serviciului de evaluare complex a  persoanelor  adulte cu handicap se înaintează Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap, care desfășoară activitate decizională în domeniul atestării  asistentului personal profesionist.

Activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilităţii atestatului şi în condiţii specifice privind munca la domiciliu.

Contractul individual de muncă al asistentului personal profesionist se încheie cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau cu furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii.  Acesta  începe să îşi producă efectele la data emiterii dispoziţiei care stabileşte măsura de protecţie a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

Pentru fiecare adult cu handicap aflat în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist se acordă o alocație lunară de îngrijire reprezentând cheltuieli lunare de locuit, hrană și echipament.

Legislație:

 • Hotărârea de Guvern nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist
 • Ordinul  MMJS nr. 1069/2018 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist
 • Legea nr. 448/2006,  republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și comletările ulterioare

       Persoanele interesate se vor adresa Serviciului pentru îngrijire de tip rezidențial, de tip familial și comunitar adulți. Management de caz adulți, din cadrul DGASPC Harghita, sau la edresa de e-mail: office@dgaspchr.ro.


 

Flash content

Get Adobe Flash player