căutare
min. 3 caractere

Protecția copilului - prezentare generală

Până în anul 1990 politica de protecţia a copilului în România a favorizat instituţionalizarea copiilor şi deresponsabilizarea familiei şi a comunităţii, sistem specific ideologiei comuniste.

După ratificarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului, în anul 1990, România s-a obligat să promoveze drepturile copilului în conformitate cu normele enunţate în Convenţie.

În iunie 1997 a fost adoptată Ordonanţa nr. 26/1997, privind protecţia copilului aflat în dificulate, punând bazele unui nou sistem de protecţie, prin înfiinţarea, în subordinea consiliilor judeţene, a organismelor răspunzătoare de stabilirea, aplicarea şi urmărirea măsurilor de protecţie a copilului aflat în dificultate, şi anume Comisiile pentru protecţia copilului, concepute ca organe de specialitate ale administraţiei publice locale; şi Serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, având ca misiune asigurarea protecţiei copiilor aflaţi în dificultate , acordarea de asistenţă în realizareaşi exercitarea drepturilor lor şi acordarea de sprijin familiei pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericolsecuritatea şi dezvoltarea copilului.

În judeţul Harghita, începând din data de 1 august 1997 se înfiinţează Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, prin Hotărârea numărul 41/1997 a Consiliului Judeţean Harghita.

În perioada 1998-2004 sistemul de protecţie a copilului din România a parcurs mai multe etape, trecând printr-un proces continuu de reformă , fiind modificat şi înbunătăţit. În acest timp centrele de ocrotire a copiilor au fost preluate de Direcţie. Pe parcursul anilor în judeţul harghita o parte din centre au fost modernizate, altele s-au închis iar ocrotirea în instituţii a fost înlocuită cu ocrotirea alternativă. S-a dezvoltat reţeaua de asistenţi maternali şi s-au creat servicii noi: centre de zi, centre pentru copilul cu handicap, case şi apartamente de tip familial.

În anul 2005 acest proces a culminat cu redefinirea întregului sistem de asistenţă socială, prin înfiinţarea la nivelul judeţelor a Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

În prezent DGASPC Harghita are în subordine 4 centre de tip familial (41 de case şi apartamente), 3 centre de plasament de pe lângă şcolile speciale de arte şi meserii, 2 centre pentru copii cu handicap sever, un centru de primire în regim de urgenţă, 1 centru de orienatre şi supraveghere, şi două centre de zi.

 

Atribuţiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul protecţiei copilului:

 

 • întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 • monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
 • identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
 • monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri; -identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
 • acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 • reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenta sa;
 • identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale si garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
 • monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Alte atribuţii:

 • coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administratiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 • coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi;
 • acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului.

 

Flash content

Get Adobe Flash player