căutare
min. 3 caractere

Ordonanțe

ORDONANȚE

  1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
  2. ORDONANŢĂ   Nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale
  3. ORDONANŢĂ   Nr. 44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

ORDINE

  1. ORDIN   Nr. 18/3989/416/142 din 26 februarie 2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap*)
  2. ORDIN   Nr. 762/1992 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap
  3. ORDIN nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale
  4. ORDIN   Nr. 71 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistenţă socială cu furnizorii de servicii sociale
  5. ORDIN   Nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale
  6. ORDIN   Nr. 706/262 din 24 septembrie 2002 privind acordarea asistenţei medicale pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap şi aprobarea modalităţilor de decontare a cheltuielilor aferente
  7. ORDIN   Nr. 14 din 15 ianuarie 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde*)
  8. ORDIN   Nr. 24 din  4 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi
  9. ORDIN   Nr. 175 din 12 iulie 2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap
  10. ORDIN   Nr. 383 din 12 iulie 2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie
  11. ORDIN   Nr. 384/306/993 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie
  12. ORDIN   Nr. 725/12709 din  1 octombrie 2002, privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora
  13. ORDIN   Nr. 1313 din  8 aprilie 2011 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale
  14. ORDIN   Nr. 1343 din 29 iunie 2015privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a fişelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie
  15. ORDIN  Nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

  16. ORDIN  Nr. 721/481/310/2019 din 1 aprilie 2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate


 

Flash content

Get Adobe Flash player