căutare
min. 3 caractere

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie - 22 octombrie 2019

Nr. înreg. 65381/2019

ANUNŢ

Privind ocuparea prin concurs a funcţiei publice de execuţie:

Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatele probei scrise

Rezultatele finale

- Funcţia publică de execuţie vacantă de inspector(asistent social), clasa I, grad profesional asistent din cadrul serviciului  management de caz pentru îngrijire de tip rezidenţial copii (Zona Cristuru Secuiesc)  – 1 post

        Condiţii de participare propuse:

- condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

- condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă  în specializarea: asistenţă socială, respectiv teologie asistenţă socială;

-  un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent;

 Bibliografie:

-  Constituţia României, *** Republicată;

-  O.U.G.  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – PARTEA a VI-a, TITLUL I, TITLUL II privind Codul administrativ;

- Prevederile art. 20, 20^1 - 20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1 - 60^4, 62^1 - 62^13 şi ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea desfăşurată în anul 2019, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 272/2004 din 21 iunie 2004*** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Monitorul Oficial al României, Partea I, 4 decembrie 2018;

         Concursul va avea loc în data 22 octombrie 2019, ora 10,00 - proba scrisă, respectiv 25 octombrie 2019, ora 10,00 - proba de interviu, la sediul DGASPC-Harghita. Atribuţiile posturilor scoase la concurs sunt afișate. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până la data de 09 octombrie 2019 la Serviciul resurse umane al D.G.A.S.P.C.-HR şi vor cuprinde:

·         Actul de identitate, în copie

·         Formularul de însciere la concurs, care este pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul instituţiei

·         Diplomele de studii, în copie

·         Copiile de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă şi după caz adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată

·         Adeverinţă medicală de la medicul de familie

·         Curiculum vitae, modelul comun european

·         Cazier judiciar în original

·         Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător sau colaborator al Securităţii

Actele depuse în copie vor fi însoţite de documentele originale.

            

DIRECTOR GENERAL,

ELEKES ZOLTÁN


 

Flash content

Get Adobe Flash player