căutare
min. 3 caractere

Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție - 12.03.2020

 Nr. înreg. 69041/2020

ANUNŢ

 

Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatele probei scrise

Rezultatele finale

Privind ocuparea prin concurs a funcţiilor publice de execuţie:

 - Funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului resurse umane – 1 post

         Condiţii de participare propuse:

- condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

- condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;

- 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior;

 Bibliografie:

-  Constituţia României, *** Republicată;

-  O.U.G.  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – PARTEA a VI-a, TITLUL I, TITLUL II privind Codul administrativ;

- Prevederile art. 20, 20^1 - 20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1 - 60^4, 62^1 - 62^13 şi ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea desfăşurată în anul 2019, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003*** Republicată Codul muncii;

- Legea-Cadru  nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- HOTĂRÂRE nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

 - Funcţia publică de execuţie vacantă de inspector (asistent social), clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului management de caz pentru îngrijire de tip rezidenţial copii – 1 post

            Condiţii de participare propuse:

- condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

- condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă  în specializarea: asistență socială;

- 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior;

 Bibliografie:

-  Constituţia României, *** Republicată;

-  O.U.G.  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – PARTEA a VI-a, TITLUL I, TITLUL II privind Codul administrativ;

 - Prevederile art. 20, 20^1 - 20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1 - 60^4, 62^1 - 62^13 şi ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea desfăşurată în anul 2019, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 272/2004 din 21 iunie 2004*** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Monitorul Oficial al României, Partea I, 4 decembrie 2018;

 - Funcţia publică de execuţie vacantă de inspector (psiholog), clasa I, grad profesional debutant din cadrul serviciului management de caz copii – 1 post

            Condiţii de participare propuse:

- condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

- condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă  în specializarea: psihologie;

- fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional debutant;

 Bibliografie:

-  Constituţia României, *** Republicată;

-  O.U.G.  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – PARTEA a VI-a, TITLUL I, TITLUL II privind Codul administrativ;

- Prevederile art. 20, 20^1 - 20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1 - 60^4, 62^1 - 62^13 şi ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea desfăşurată în anul 2019, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 272/2004 din 21 iunie 2004*** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Monitorul Oficial al României, Partea I, 4 decembrie 2018;

         Concursul va avea loc în data de 12 martie 2020, ora 10,00 - proba scrisă, respectiv 17 martie 2020, ora 10,00 - proba de interviu, la sediul DGASPC-Harghita. Atribuţiile posturilor scoase la concurs sunt afișate. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până la data de 26 februarie 2020 la Serviciul resurse umane al D.G.A.S.P.C.-HR şi vor cuprinde:

·         Actul de identitate, în copie

·         Formularul de însciere la concurs, care este pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul instituţiei

·         Diplomele de studii, în copie

·         Copiile de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă şi după caz adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată

·         Adeverinţă medicală de la medicul de familie

·         Curiculum vitae, modelul comun european

·         Cazier judiciar în original

·         Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător sau colaborator al Securităţii

Actele depuse în copie vor fi însoţite de documentele originale.

         DIRECTOR GENERAL,

ELEKES ZOLTÁN


 

Flash content

Get Adobe Flash player