căutare
min. 3 caractere

Anunț privind promovarea în grad profesional a funcționarilor publici - 19.05.2020

Nr. înreg. 70085/09.04.2020                                                       

                           

Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatele probei scrise

Rezultatele finale

ANUNŢ

privind promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici

         În conformitate cu prevederile art. 476 alin. 1, alin.2 lit. a), art. 478, art. 479, art. 618 alin. 22 din O.U.G.  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – PARTEA a VI-a, TITLUL II privind Codul administrativ, art. 125 şi art. 126 şi art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei, cu modificările şi completările ulterioare, Adresa nr. 22/2020 privind aprobarea ocupării funcţiilor publice de către ordonatorul principal de credite, vă comunicăm că se organizează concurs pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul DGASPC Harghita care îndeplinesc condiţiile de participare conform legii, astfel în data de 19.05.2020 ora 10,00 se va susţine proba scrisă şi în data de 22.05.2020 ora 10,00 interviul.

         Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este până la data de  04.05.2020, la serviciul resurse umane din cadrul DGASPC Harghita.

Se va promova din cadrul Serviciului resurse umane:

  • din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal (d-na Korodi-Andrei  Maria Elisabeta)

Se va promova din cadrul Serviciului economic financiar- contabil:

  • din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal (d-na János  Beáta)

Se va promova din cadrul Serviciului de evaluare, monitorizare, strategii, programe în asistenţă socială şi protecţia copilului

  • din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior (d-na Katona Cîmpian Éva Kleopátra)

Condiţii de participare:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

      -     să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legi.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să prezinte la înscriere următoarele acte:

- copie de pe carnetul de muncă  sau adeverinţă eliberată de către serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează, 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, în care funcţionarul  public s-a aflat în activitate,

- formularul de înscriere.

Pentru serviciul resurse umane:

Bibliografie:

-  Constituţia României, *** Republicată;

-  O.U.G.  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – PARTEA a VI-a, TITLUL I, TITLUL II privind Codul administrativ;

- Prevederile art. 20, 20^1 - 20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1 - 60^4, 62^1 - 62^13 şi ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea desfăşurată în anul 2019, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificări şi completări ulterioare;

Pentru serviciul economic financiar- contabil:

Bibliografie:

-  Constituţia României, *** Republicată;

-  O.U.G.  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – PARTEA a VI-a, TITLUL I, TITLUL II privind Codul administrativ;

- Prevederile art. 20, 20^1 - 20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1 - 60^4, 62^1 - 62^13 şi ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea desfăşurată în anul 2019, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

- ORDIN nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

- Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991, legea contabilităţii, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- ORDIN nr. 2861 din  9 octombrie 2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii  M. O.  NR. 704 din 20 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru serviciul de evaluare, monitorizare, strategii, programe în asistenţă socială şi protecţia copilului

Bibliografie:

-  Constituţia României, *** Republicată;

-  O.U.G.  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – PARTEA a VI-a, TITLUL I, TITLUL II privind Codul administrativ;

- Prevederile art. 20, 20^1 - 20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1 - 60^4, 62^1 - 62^13 şi ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea desfăşurată în anul 2019, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 272/2004 din 21 iunie 2004*** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Monitorul Oficial al României, Partea I, 4 decembrie 2018;

 

DIRECTOR GENERAL,

 ELEKES ZOLTÁN


 

Flash content

Get Adobe Flash player