căutare
min. 3 caractere

Anunț privind ocuparea prin concurs a 2 funcţii publice de execuţie inspector - data consurs 09 mai 2018

  Nr. înreg.  57976/2018 

Anunț privind ocuparea prin concurs a funcţiilor publice de execuţie vacantă :

1. inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului de evaluare, monitorizare, strategii, programe în asistenţă socială şi protecţia copilului – 1 post
 
Condiţii de participare propuse:
 • condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
 • condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  de ierarhizare: psihologie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
-   Condiţii specifice: experienţă minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
 
Bibliografie
-   Constituţia României, *** Republicată
- H.G. nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
-  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată  M.O.partea I.nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificări şi completări ulterioare
-  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – M.O. partea I. Nr.157/23.02.2004, cu modificări şi completări ulterioare
- Legea 272/21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului M.O.nr.557/23.06. 2004, cu modificări şi completări ulterioare
 
2. inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului proiecte, relații cu publicul și violență în familie, Compartimentul violenţa în familie – 1 post.
 
Condiţii de participare propuse:
 • condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
 • condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  de ierarhizare: ştiinţe ale educaţiei;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
-   Condiţii specifice: experienţă minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
 
Bibliografie
-   Constituţia României, *** Republicată
- H.G. nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
-  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată  M.O.partea I.nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificări şi completări ulterioare
-  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – M.O. partea I. Nr.157/23.02.2004, cu modificări şi completări ulterioare
- Legea 272/21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului M.O.nr.557/23.06. 2004, cu modificări şi completări ulterioare
 
 
Concursul va avea loc în data de 02 mai 2018, ora 10,00 - proba scrisă şi 07 mai 2018, ora 10,00 - proba de interviu la sediul DGASPC-Harghita. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până la data de 17 aprilie 2018 la Serviciul resurse umane al D.G.A.S.P.C.-HR şi vor cuprinde:
 • Actul de identitate, în copie
 • Formularul de însciere la concurs, care este pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul instituţiei
 • Diplomele de studii, în copie
 • Copiile de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă şi după caz a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie, în copie
 • Curiculum vitae, modelul comun european
 • Cazier judiciar în original
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător sau colaborator al Securităţii
 • Actele depuse în copie vor fi însoţite de documentele originale.
        
 
DIRECTOR GENERAL,
ELEKES ZOLTÁN

 


 

Flash content

Get Adobe Flash player